Retningslinjer

Webhosters.no leverer tjenester til en rekke brukere og kunder. Vi har et ansvar overfor hver enkelt av disse til å levere best mulig tjenester. Følgende retningslinjer er satt opp nettopp for å kunne forsikre begge parter om dette.

Innhold

Alle tjenester levert fra webhosters.no skal kun benyttes i lovlig øyemed. Overføring, lagring eller visning av informasjon, data eller materiell i strid med norsk lov er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: opphavsrettsbeskyttet materiale, materiale som vi anser truende eller obskjønt, materiale som anses som varemerke-beskyttet og/eller skal anses som næringsvirksomhets interne informasjon, materiale som anses som brudd på lov om privatrettslig fred. Kunde av webhosters.no plikter å holde webhosters.no skyldfrie i enhver konflikt som måtte oppstå med bakgrunn i kundes innhold, kode mv. på kundens nettsted. Webhosters.no vil heller ikke svare for de skader kundens bruk av våre tjenester påfører andre. I alle søksmål av denne art er kunde å regne som den ansvarlige part i eventuelle brudd på lov og/eller rettigheter.

Alt pornografisk innhold og sex-relatert handelsvirksomhet er forbudt på nettsteder med basis i web-hotell levert av webhosters.no. Dette inkluderer nettsteder som henviser til seksuelt innhold annetsteds. Webhosters.no forbeholder seg retten til selv å beslutte hvilke tjenester som er i strid med ovenstående. Se forøvrig avsnittet om avstenging av kundens nettsted.

Vi finner heller ikke å kunne godta nettsteder som oppfordrer til ulovlig virksomhet. Ei heller vil vi godta nettsteder som skader utstyr til webhosters.no eller en hvilken som helst annen tjener på internett. Lenker til slik virksomhet er heller ikke tillatt.

Eksempler på ulovlig innhold/lenker

Webhosters.no forbeholder seg retten til selv å beslutte hvilke tjenester som er i strid med ovenstående.

E-post for kommersiell virksomhet

Spamming, dvs. utsending av reklame via e-post uten forhåndsgodkjennelse eller etablert kundeforhold til mottakergrupper, fra tjenere driftet av webhosters.no er ikke tillatt. Det er også ulovlig å benytte domener driftet av webhosters.no som avsendere for slik virksomhet - om dette skulle utføres med utgangspunkt i andre e-post tjenere. Webhosters.no forbeholder seg retten til selv å beslutte hvilke tjenester som er i strid med ovenstående.

Misbruk av system-ressurser

Ethvert forsøk på å skade tjenere driftet av webhosters.no eller kunder av webhosters.no er forbudt. Dette inkluderer, men er ikke avgrenset til, følgende: bruk av programvare som forbruker ekstremt mye CPU-ressurser, anvendelse av e-post tjenere til annet enn kundes egen e-post, videresending e-post for andre enn kundes egne tjenester, videresalg av disk-plass til tredjepart, bruk av web-hotell for sikkerhetskopiering av dokumenter uten relevans for drift av nettstedet, videresalg eller ekstern tilknytning til cgi-script installert på våre tjenere. Drift av IRC tjenere eller IRC "roboter" vil medføre umiddelbar stenging av tjenesten.

Avbestilling

Avbestilling kan sendes på e-post til salg@webhosters.no. Avbestillinger gjelder fra og med neste fornyelse for drift av web-hotell og/eller parkert domenenavn. Innbetalte avgifter vil ikke refunderes. For avbestillinger innen 3 uker etter oppstart av konto vil avgifter refunderes. Alle web-hotell kontoer fornyes automatisk ved utløp av avtaleperiode. Avbestilling av fornyelse av web-hotell konto må foretas senest én måned innen utløpet av avtalt driftsperiode. NB! Avgifter for domeneavgifter vil ikke refunderes - selv ved avbestilling innen 3 uker. Alle bestillinger er bindende så snart de er bekreftet av oss.

Stenging av konto (suspensjon)

Virksomhet som gir grunnlag for stenging av konto (suspensjon) vil medføre at de innbetalte avgifter for utestående driftsperiode beholdes som skadeserstatning. Eventuelle utestående fordringer - avgifter for tjenester allerede levert - vil innkreves selv etter stenging av konto. De klager webhosters.no mottar på kundes brudd på disse retningslinjer vil kunne være tilstrekkelig grunnlag for stenging av konto.

Web-hotell kontoer fornyes automatisk ved utløp av avtaleperiode. Varsel om fornyelse sendes normalt ut en måned før fornyelse. Frist for avbestilling av fornyelse er forfallsdato for denne faktura. Oversittes forfallsdato vil konto kunne stenges - normalt etter utsendelse av betalingspåminnelse.

Ved stenging mister bruker all tilgang til oppdatering av innhold på nettstedet. Dernest mister man tilgang til e-post.

Gjenåpning av stengt konto

Gjenåpning av stengt konto faktureres med kr. 500,- + moms. Gjenåpning vil finne sted først når vi har registrert innbetaling av utestående poster for drift web-hotell o.l. samt gjenåpningsgebyr.

Vedlikehold av informasjon - sikkerhetskopi

Så lenge en konto er i ordinær drift vil vi ta sikkerhetskopi av innhold hvert døgn. Skulle kunde ved et uhell slette innhold på web-hotell konto vil dette kunne hentes fra sikkerhetskopier mot et vederlag. Webhosters.no svarer ikke for lagring av innhold/data utover avtalt og betalt driftsperiode. Ved avbrudd i drift ved fornyelser grunnet for sent innkommet betaling fra kunde vil innhold i mellomtiden kunne være slettet.

Kansellering av ordre/bestilling

Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger. Kunder som gjentatte ganger oversitter betalingsfrister og som tidligere har drevet virksomhet som har medført stenging av konto kan bli avvist, og bestillinger annuleres.

Skulle du ha blitt utsatt for spam eller andre brudd på disse retningslinjer fra en av våre kunder bes du sende melding om dette til abuse@webhosters.no.

Som kunde: husk at ethvert brudd på ovenstående regler kan medføre at konto stenges og alt innhold slettes. Dette vil også medføre tap av e-post.

Webhosters.no - trygg behandling av personlig informasjon

Webhosters.no er opptatt av at den enkelte kunde skal kunne føle seg trygg på hvordan vi behandler informasjon om den enkelte kunde. Det følgende er våre interne retningslinjer for hvordan vi innhenter. lagrer og benytter slik informasjon.

Vi innhenter spesifisert informasjon fra våre kunder for senere anvendelse ved fakturering og administrasjon av kundes konto hos oss. Intet av denne informasjonen gjøres tilgjengelig for tredjepart, med kun ett unntak: de tilfeller der vårt rettmessige krav ovenfor kunde må overleveres inkasso-virksomhet for oppfølging.

Fra tid til annen får vi foresørsler om nettsteder med web-hotell hos oss. I de tilfeller der det er inngått avtale mellom kunde og oss om profilering av webhosters.no vil vi kunne opplyse om nettstedets navn og adresse (URL). Dersom du har et nettsted du gjerne ser vi benytter som referanse ber vi deg kontakte oss på salg@webhosters.no. Vi vil ikke gi ut annen informasjon enn, som nevnt, navn og URL for nettsted. All annen informasjon om nettstedet skal kunden selv styre eventuell formidling av. Personlig informasjon som måtte være synlig på nettsteder vi på denne må refererer til er kundens ansvar.

Vi har egne sikkerhetsrutiner som skal beskytte oss mot tap, endring og misbruk av våre kundedata. Den enkelte kunde er selv ansvarlig for at det kun er deres autoriserte personell som gis tilgang til brukeridentiteter og passord for tilgang til konti osv. Kunder oppfordres til å kontakte oss umiddelbart dersom de har mistanke om, eller bevis for, uautorisert bruk av deres konto. Vi vil da - sammen med kunden - søke å identifisere episoder og hvem som står bak tilfellene. Alle slike tilfeller skal rapporteres oss på abuse@webhosters.no.

Dette nettstedet inneholder enkelte lenker til ressurser utenfor webhosters.no. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettstedene. Dersom nettstedene har endret karakter og/eller innhold etter at vi tok de med i våre oversikter kan det forekomme tilfeller av informasjon som vi aldri ville kunne stå inne for. Skulle dere komme over slike lenker på vårt nettsted bes dette rapportert til firmapost@webhosters.no.

Spørsmål vedrørende disse retningslinjer skal sendes til firmapost@webhosters.no.

webhosters.no - en tjeneste fra Mediaverkstedet
Design nettsted: Fluidcube
Realisering nettsted: Z-it Productions